Innehåll

SSIL Kvalitetsindex
– Strategi och metod
– Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall
– Genomförda intervjuer

Strategi och metod

SSIL har arbetat med kvalitetsenkäter/intervjuer sedan 1999. På uppdrag av verksamheter har vi intervjuat ansvariga placerare med syfte att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av verksamheter.

Data och information samlas in genom telefonintervjuer med ansvarig placerare.

Ansvarig placerare, respondent, får svara på ett förutbestämt och enhetligt frågeformulär/enkät. Frågornas formulering redovisas i nästa avsnitt. Frågeformulär med beskrivning finns också att hämta på vår hemsida eller
kan beställas direkt från oss.

Alla pågående/avslutade placeringar under den senaste 12-månaders perioden utgör underlaget för att genomföra intervjuerna. Det eventuella bortfall som blir orsakas av att ansvarig placerare har slutat eller bytt jobb och en ny person kanske inte har blivit tillräckligt insatt i placeringen för att kunna svara på frågorna vid intervjutillfället.

Genomförda intervjuer rapporteras löpande (om kund så önskar). När samtliga intervjuer har genomförts sammanställs hela rapporten. Till den bifogas en separat rapport med uppgifter om ev. bortfall.

Varje månad uppdateras jämförelsetalen.

Medelbetyg totalt samt på respektive fråga

Medelbetygen bygger på intervjuer genomförda: 2020-11-26 – 2021-11-25
Antal intervjuer: 3
Medelbetygen för samtliga frågor (av 9 möjliga): 8,0
Antal bortfall: 1

Fråga 3a. Information om verksamheten 9,0
Fråga 4. Mottagande och introduktion 7,0
Fråga 5. Verksamhetens arbete med uppdraget 7,7
Fråga 6. Verksamhetens omvårdnadsinsatser 8,3
Fråga 7. Fritidsaktiviteter 5,5
Fråga 8. Motivationsarbete
Fråga 9. Daglig verksamhet
Fråga 10. Nätverksarbete 9,3
Fråga 11. Uppföljning och rapportering 9,3
Fråga 12. Placeringens lämplighet 8,0
Fråga 17. Helhetsbedömning 8,0

Intervjuad Österåkers Kommun
Intervjudatum: 2021-11-22
M: 502488

Kommentar om intervjun:

1. Är aktuell placering pågående i LSS-verksamheten just nu?
Ja, placeringen påbörjades i december 2020.

2. Brukaren/Omsorgstagaren är ?
Vuxen.

3a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om placering, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
De ringde upp mig och ville marknadsföra sin verksamhet och jag tackade då jag till ett
informationsmöte. Vi gjorde även ett studiebesök hos dem.

Betyg
10

3b. Hur fick Du kännedom om verksamheten?
Jag fick kännedom genom det här ärendet och att de hörde av sig.

4. Om Du fick betygsätta mottagande och introduktion av er brukare/omsorgstagare, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Jag var ej med och kan inte betygsätta mottagandet. De träffade den enskilde innan placering och vi fick månadsrapport om att allt gått bra.

Betyg

5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att genomföra uppdraget och arbeta enligt fastställd genomförandeplan, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Jag har inga anmärkningar på arbetet, utan allt fungerar över förväntan.

Betyg
10

6. Om Du fick betygsätta verksamhetens omvårdnadsinsatser gentemot brukaren,omsorgstagaren (kost, logi, dagliga rutiner, etc.), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Omvårdnaden fungerar så bra som den kan, då brukaren har väldigt stora funktionsnedsättningar.

Betyg
9

7. Om du fick betygsätta verksamhetens åtgärder för att brukaren /omsorgstagaren ska ha en bra fritid som motsvarar dennes behov, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Utifrån brukarens förutsättningar gör de det som fungerar. De har bland annat pratat om att ta denne till badhuset, vilket inte fungerat tidigare. Det blir bättre och bättre.

Betyg
8

8. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera brukaren/omsorgstagaren till samverkan enligt den individuellt upprättade genomförandeplanen, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Det går ej att svara på, då brukaren har för stora begränsningar. Denne har en god man också.

Betyg

9. Om Du fick betygsätta den dagliga verksamhet/skola som verksamheten erbjuder, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Det är ej aktuellt med daglig verksamhet. Brukaren har svårigheter att få ADL att fungera.

Betyg

10. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med brukarens/omsorgstagarens föräldrar/anhöriga (anhörigboende, umgängesmöjligheter och övrig kontakt), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Verksamheten har kontakt med god man och de har även sporadisk kontakt med några av
brukarens anhöriga, det finns med i uppdraget.

Betyg
9

11. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring brukaren/omsorgstagaren från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta?
Rapporteringen fungerar klockrent, framför allt den skriftliga. De har utfört sitt uppdrag så bra, så det har inte behövts så mycket muntlig kontakt.

Betyg
10

12. Om Du fick betygsätta denna placering ifråga om hur väl den passade/matchade denna brukare/omsorgstagare, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Ingen kommentar.

Betyg
10

13. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera en placering inom samma verksamhet?
Ja, absolut!

14. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor?
Starka sidor är att de kan hantera utåtagerande beteende, då det gäller en brukare som man inte kan placera var som helst. Incidenterna har minskat och alla verkar arbeta likadant, vilket ger goda förutsättningar. Miljön är anpassad och verksamhetschefen är duktig och styr bra. Denne har hjärtat på rätta stället.

15. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor?
När jag fick genomförandeplanen, hade den ej signerats av gode mannen. Det är bara formalia men om jag ska säga något negativt så får jag nämna det.

16. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten i samband med
placeringar?
Nej, inget jag noterat, utan de gör allt de ska. Det finns bara ett fåtal verksamheter som är så kompetenta.

17. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då ge verksamheten
som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och 10=bästa tänkbara?
Ingen kommentar.

Betyg
10

Övriga kommentarer och synpunkter
Inga övriga kommentarer.

Intervjuad Göteborgs Stad Social Nordost
Intervjudatum: 2021-10-27
M: 499872

Kommentar om intervjun:

1. Är aktuell placering pågående i LSS-verksamheten just nu?
Ja, placeringen påbörjades i augusti 2019.

2. Brukaren/Omsorgstagaren är ?
Vuxen.

3a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om placering, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Jag fick ganska bra information innan placering. De åkte ner hit för att berätta om sin verksamhet och hur de arbetar.

Betyg
8

3b. Hur fick Du kännedom om verksamheten?
Det var min planeringsledare som upplyste mig om stället.

4. Om Du fick betygsätta mottagande och introduktion av er brukare/omsorgstagare, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Jag var ej med vid mottagandet och har svårt att uttala mig om det. Inget betyg.

Betyg

5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att genomföra uppdraget och arbeta enligt fastställd genomförandeplan, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Arbetet fungerar både bra och dåligt. Allt har ej varit perfekt, då det saknats lite struktur, tydliga ramar och så. Brukaren har ej fått någon sysselsättning ännu heller. Verksamheten är dock lätt att nå, de verkar insatta i ärendet och visar genuint intresse för arbetet. De skriver inte ut brukarna direkt om det händer något.

Betyg
7

6. Om Du fick betygsätta verksamhetens omvårdnadsinsatser gentemot brukaren,omsorgstagaren (kost, logi, dagliga rutiner, etc.), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
De dagliga rutinerna och strukturen har brustit ganska mycket. Kosten och boendet har dock varit bra.

Betyg
7

7. Om du fick betygsätta verksamhetens åtgärder för att brukaren /omsorgstagaren ska ha en bra fritid som motsvarar dennes behov, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
De har bara gjort lite för att brukaren ska ha en bra fritid, de skulle kunna jobba mer kring detta. Vi är missnöjda med den biten.

Betyg
3

8. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera brukaren/omsorgstagaren till samverkan enligt den individuellt upprättade genomförandeplanen, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Jag har ej funnits på plats och brukaren är svår att prata med, så jag kan inte betygsätta motivationsarbetet.

Betyg

9. Om Du fick betygsätta den dagliga verksamhet/skola som verksamheten erbjuder, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Det finns ett beslut om daglig verksamhet men det har inte kunnat verkställas. Det är svårt att hitta områden för det, där brukaren bor. Inget betyg.

Betyg

10. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med brukarens/omsorgstagarens föräldrar/anhöriga (anhörigboende, umgängesmöjligheter och övrig kontakt), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
De har haft otroligt mycket kontakt med brukarens mamma, kontaktpersonen och öppenvården.

Betyg
9

11. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring brukaren/omsorgstagaren från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta?
Rapporteringen är jättebra, både muntligt och skriftligt och jag är mycket nöjd.

Betyg
9

12. Om Du fick betygsätta denna placering ifråga om hur väl den passade/matchade denna brukare/omsorgstagare, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Det är svårt att upprätthålla rutiner och struktur när det inte är några andra som bor på stället just nu. Detta sänker betyget något.

Betyg
6

13. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera en placering inom samma verksamhet?
Nej. Det handlar om svårighetsgraden. Brukaren behöver mycket mer stöd. De kan i så fall vara ett alternativ, i avvaktan på annat boende.

14. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor?
De starkaste sidorna är att det ska mycket till för att de ska skriva ut en brukare, de har bra och tydlig rapportering som innehåller allt det vi behöver känna till, de är samarbetsvilliga, lätta att nå och de vågar göra anmälningar även om det kan skada deras relation till brukaren.

15. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor?
Förbättringsområden är bättre förutsägbarhet, att informera och planera i god tid gällande möten och besök. De behöver också sätta upp tydligare ramar och rutiner samt jobba mer aktivt med att hitta sysselsättningar.

16. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten i samband med placeringar?
Ja, eventuellt mer kompetens kring lågaffektivt bemötande av personer med svår autism, hur man samtalar med sådana brukare.

17. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och 10=bästa tänkbara?
De har lyckats hålla kvar brukaren länge och rapporteringen fungerar bra.

Betyg
7

Övriga kommentarer och synpunkter
Inga övriga kommentarer.

Intervjuad Stockholms Stad Södermalms SDF
Intervjudatum: 2021-10-27
M: 499824

Kommentar om intervjun:

1. Är aktuell placering pågående i LSS-verksamheten just nu?
Ja, placeringen påbörjades i maj 2019.

2. Brukaren/Omsorgstagaren är ?
Vuxen.

3a. Om Du fick betygsätta den information som ni fick om verksamheten, innan ert beslut om placering, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Jag fick information via telefon och studiebesök. Jag minns ej riktigt vad de informerade om och kan inte betygsätta.

Betyg

3b. Hur fick Du kännedom om verksamheten?
Jag fick kännedom via en sökning hos SSIL – För vård & omsorg.

4. Om Du fick betygsätta mottagande och introduktion av er brukare/omsorgstagare, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Mottagandet gick bra. De kom och besökte brukaren där denne befann sig och tog sig tid för introduktion.

Betyg
7

5. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att genomföra uppdraget och arbeta enligt fastställd genomförandeplan, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Arbetet fungerar bra men jag skulle önska en bättre samverkan med psykiatrin, från verksamhetens håll.

Betyg
6

6. Om Du fick betygsätta verksamhetens omvårdnadsinsatser gentemot brukaren,omsorgstagaren (kost, logi, dagliga rutiner, etc.), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Omvårdnaden fungerar bra.

Betyg
9

7. Om du fick betygsätta verksamhetens åtgärder för att brukaren /omsorgstagaren ska ha en bra fritid som motsvarar dennes behov, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Det är svårt med aktiviteter i det här fallet men det beror ej på verksamheten. Kan inte betygsätta.

Betyg

8. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med att motivera brukaren/omsorgstagaren till samverkan enligt den individuellt upprättade genomförandeplanen, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Det är svårt att motivera brukaren och det ingår ej i uppdraget heller. Inget betyg.

Betyg

9. Om Du fick betygsätta den dagliga verksamhet/skola som verksamheten erbjuder, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Det är inte aktuellt med någon daglig verksamhet.

Betyg

10. Om Du fick betygsätta verksamhetens arbete med brukarens/omsorgstagarens föräldrar/anhöriga (anhörigboende, umgängesmöjligheter och övrig kontakt), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Verksamheten har bra kontakt med brukarens anhöriga.

Betyg
10

11. Om Du fick betygsätta uppföljning och rapportering kring brukaren/omsorgstagaren från verksamhetens sida (regelbundna möten, muntlig information, skriftliga rapporter, etc.), vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta?
Jag får regelbundna månadsrapporter och det fungerar bra.

Betyg
9

12. Om Du fick betygsätta denna placering ifråga om hur väl den passade/matchade denna brukare/omsorgstagare, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då sätta, där 1=mycket dåligt och 10=bästa tänkbara?
Ingen kommentar.

Betyg
8

13. Skulle Du i ett liknande ärende rekommendera en placering inom samma verksamhet?
Ja.

14. Vilka anser Du är verksamhetens starka sidor?
Deras starkaste sida är att de inte ger upp.

15. Vilka anser Du är verksamhetens svaga sidor?
Ett förbättringsområde är samverkan med psykiatrin.

16. Är det någon typ av tjänst eller kompetens som Du saknar hos den här verksamheten i samband med placeringar?
Nej.

17. Med utgångspunkt från Dina erfarenheter, vilket betyg mellan 1 och 10 skulle Du då ge verksamheten som en helhetsbedömning, där 1=mycket dålig och 10=bästa tänkbara?
Ingen kommentar.

Betyg
7

Övriga kommentarer och synpunkter
Inga övriga kommentarer.