Insatser enligt LSS och stöd för brukare att kunna ta emot SoL-insatser och insatser från
andra huvudmän.

VARFÖR AMICARE ?

Team SAMkraft har vuxit fram efter 6 års erfarenhet av att arbeta med brukare som har LSS- insatser men även behov av stöd från andra huvudmän. SAMkraft är ett gemensamt arbetssätt som bygger på samtycke, samverkan och samordning. Där samtycke är den svåraste pusselbiten och kan ta lång tid att få från personer med denna problematik. Utmaningen med brukare, med problematik som är mångfasetterad, är att de ofta har svårt att hitta ett boende som blir långvarigt.

VAD ERBJUDER AMICARE ?

LÅGAFFEKTIVT ARBETSSÄTT
VI möter våra brukare utifrån var de befinner sig.
Om kaos uppstår väntar vi och fortsätter där vi var innan utan att döma någon

LÅNGSIKTIGT ARBETSSÄTT
Vi håller i och håller ut. Vi säger inte upp brukare och vår tanke är att vi alltid har ansvaret för mötet.

UTVÄRDERING
När något händer gör vi en analys. Vad hände? Varför hände det? Och vad kan vi göra annorlunda för att det inte skall hända igen?

Målgrupp

Vi inriktar oss mot personer som har LSS 9:9 PK1. Detta är många gånger personer som under lång tid har testat olika boendelösningar inom LSS men inte lyckats bo kvar långsiktigt. Brukarna har i regel tilläggsproblematik i form av utåtagerande/ utmanande beteende, psykiatrisk problematik och många gånger beroendeproblematik av olika slag som t.ex. alkohol, droger eller självskadebeteende. Boende enligt LSS och stöd att kunna ta emot insatser enligt SoL eller från andra huvudmän. Amicares LSS-boenden samverkar med andra huvudmän som till exempel öppenvården och vid behov med slutenvården. Detta är ofta komplicerat och kräver att man har kontakt medflera huvudmän. Viktigt att poängtera är att ingen av dessa insatser utanför LSS kan samordnas av oss tillsammans med brukaren, om vi inte fått samtycke. Vi delar upp insatserna enligt följande På LSS-bostad har man vanligt förkommande insatser såsom fritidsverksamhet, ADL, HSL-insatser upp till sjuksköterskenivå.

På boendet finns det alltid personal dygnet runt som kan möta personen i nuet. Övriga insatser som brukaren har, är vi behjälpliga med att stödja brukaren att kunna ta emot. Vi är med brukaren och hjälper brukaren att sortera information som hen får. Vi hjälper brukaren att förbereda möten och vad som kan komma upp på möten. Efter mötet hjälper vi brukaren att sortera det som har kommit upp och hjälper till med eventuella uppgifter som brukaren kan få. Individuellt planerade insatser där vi är med som en part och kan hjälpa personen att tillgodogöra sig stödet. Det kan vara LARO, missbruksvård eller psykiatriska insatser.