LSS-boende 9:9 pk1 med servicelägenheter i Hofors

Vi tar emot

Vi är ett LSS-boende i Hofors som erbjuder särskilt stöd och service till vuxna med autism, autismliknande tillstånd samt utvecklingsstörning inom personkrets 1. Vi har specialiserat oss på brukare med tilläggsproblematik som kan bestå av utåtagerande, självskadebeteende eller psykiatri.

Placering

Vi ser inte att placeringen behöver vara en livslång lösning för Individen. Vi fokuserar på att bygga strukturer och metoder runt Individen som även skall fungerar i andra miljöer. Vid eventuell flytt, till t.ex. hemkommunen, följer ett team med och introducerar den nya personalgruppen i struktur och metod som är anpassat för individen och som är utformat av Amicare.

Kompetens

¢ Studio 3
¢ Beteendevetare
¢ Behandlingsassistenter
¢ Undersköterskor
¢ Omsorgspedagog inriktad neuropsykiatri med närliggande diagnoser.
¢ Sjuksköterska en gång i veckan.

Samordning, samverkan och samtycke

Vi arbetar genom att få brukarens samtycke. Det gör att vi kan samordna individens insatser som hen har beviljats. Det gör att ditt arbete som handläggare underlättas då du inte behöver samordna alla insatser utan vi gör det i dialog med dig.

Genomförandeplan

Ett arbetsdokument för individen, målsättning och ett förebyggande arbete för att individen ska utvecklas.
Första utkastet av genomförandeplan kommer två veckor efter inflytt. Sedan skickas den var sjätte månad till ansvarig handläggare.

¢ Måluppfyllelse genomförandeplan
Tre månader in i arbetet med målen i genomförandeplanen skriver vi ihop en utvärdering hur det ser ut under varje målsättning.
Detta skickas sedan till den ansvariga handläggaren tillsammans med månadsrapporten.

Genomförandeplanen är vårt viktigaste styrdokument och är det dokument vi arbetar kontinuerligt med och utvecklar. Det som från början var det som kändes rätt kanske inte efter ett tag är det rätta utan måste ändras och korrigeras.

Månadsrapport

Månadsrapport 1 gång i månaden. – kategoriserar efter vilket behov som finns och önskemål från ansvarig handläggare i kommunen.
” Sammanställning om hur månaden varit, vad som har hänt under de aktuella kategorierna för individen.
” Eventuella avvikelser, kartläggning m.m.
” Skickas till varje ansvarig handläggare i slutet av månaden.

Vision och tankar kring individens utveckling

Vårt fokus är att arbeta på individens förmågor där hen har styrkor och försöka stötta och hjälpa i de sammanhangen. Målet är också att boendet inte skall bli permanent livet ut. Därav samarbetar vi med olika instanser och företag i samhället där individen kan få en meningsfull vardag som är anpassad efter hens förmågor och kapacitet. Vi vet att om man stöttar på rätt ställen kan man nå goda resultat som gör att individen höjer sig själv och känner en meningsfullhet och tillhörighet i ett sammanhang. Alla människor behöver ett sammanhang för att må bra.

Vi ser att varje individ har en historia, som delvis är känd och innehåller erfarenheter. Det finns en framtid och ett behov som är känt genom de beslut som är fattade men som även innehåller faktorer som inte är kända. Vi ser att båda dessa delar innehåller information som spelar roll i individens liv. Vårt uppdrag är att hjälpa individen att hitta strategier som fungerar för hen för att kunna delta i samhällslivet på ett för individen adekvat sätt.

Om du har fler frågor om vårt LSS serviceboende 9:9 personkrets 1 i Hofors eller funderingar som handläggare får du gärna ringa oss på 073 518 94 10 mellan 8-16 mån-fre (Sebastian) eller maila info@amicare.se.